L’ombre des tours est le blog d’habitants du quartier Midi/ Bara/ Cureghem (locataires ou propriétaires) qui souhaitent faire entendre et partager leurs craintes quant au projet Victor et s’opposent à sa réalisation.

L’ombre des tours is de blog van de bewoners van de buurt Zuid / Bara / Kuregem (huurders en eigenaars) die hun bezorgdheid willen delen over en zich verzetten tegen het torenproject Victor.

Schéma Directeur Midi, la réaction d'un habitant


"Ik blijf het vreemd vinden dat "we" informatie over mogelijke ontwikkelingen in de wijk bijna "toevallig" en langs informele kanalen moeten vernemen. Daarbij is het niet altijd duidelijk wat al "écht beslist" is en welke elementen op "denkpistes" (of "wishful thinking") berusten. Het is een hele karwei om een juist en volledig beeld te krijgen van wat er morgen of overmorgen in onze buurt zou kunnen gebeuren... Ik ken ook geen enkel kanaal om onze opinies als rechtsreeks betrokken buurtbewoners te ventileren: van inspraak, burgerbevragingen, overleg e.d. is hoegenaamd geen sprake. Zo ontstaat wat men het "democratisch deficit" noemt... Daarom is een *wijkcomité* echt wel noodzakelijk, zodat we in de eerste plaats allen (nou ja...) dezelfde juiste informatie kunnen opvragen. Heeft iemand zicht op de werking van wijk- of bewonerscomités in (dit deel van) Anderlecht? Mijn persoonlijke ervaring met wijkcomités in Brussel en elders is dat ze ontstaan en het een tijdlang "goed doen" ALS er een conflict is dat burgers samenbrengt (vaak in een verzet "tegen" de overheid of tegen een bouwpromotor) Wijkontwikkeling en de daarbij horende dialoog-met-de-burger (infovergaderingen, etc...) zouden een belangrijk item moeten zijn op de politieke agenda van onze gemeentelijke mandatarissen. Zoiets zouden we via een wijkcomité kunnen aankaarten of afdwingen.

"Quand je lis les informations sur les développements prévus pour le quartier Bara/Cureghem, je constate avec surprise que toute cette information nous parvient de manière quasi accidentelle, grâce aux efforts de quelques volontaires mieux informés que les autres. Il n'est pas toujours clair, par exemple, s'il s'agit de vrais projets (dûment approuvés par les instances compétentes) ou de projections ou de "rêves" de la SNCB, d'un promoteur ou d'une autorité (supra)locale. Jusqu'ici, je ne connais aucun canal ou plateforme pour m'exprimer / nous exprimer à propos des démarches prévues. Vu l'ampleur des plans, il me semble évident qu'une forme d'information structurée (et objective) et de consultation citoyenne devrait être mis en place. Un vrai comité de quartier me semble absolument nécessaire, comme condition préliminaire pour que nous disposions tous de la même information et pour que nous soyons correctement informés. A travers mon expérience personnelle avec des comités de quartier à Bruxelles et ailleurs, je crois savoir que ces comités naissent et "se portent bien" dès qu'un vrai conflit se manifeste. Le développement des quartiers et le dialogue avec les habitants et les citoyens (via des réunions d'habitants etc..) devraient être une priorité dans la gestion politique de notre commune. Un comité de quartier pourrait exiger des démarches d'information et de consultation plus cohérentes.

Op vrijdag 1 mei 2015
Schreef Marc

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire